Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami pro poskytování služeb terapeutického poradenství, kurzy, on-line kurzy, on-line produkty a produkty přes webovou stránku www.hanagrofova.cz nebo osobně.

 

1. Základní ustanovení

1.1. Poskytovatel a Prodávající je Ing. Bc. Hana Grofová, IČ: 625616181.1

se sídlem: Františka Kadlece 1259/8, 180 00, Praha 8 – Libeň

doručovací adresa K Závěrce 2747/24, Praha 5, 150 00

kontaktní údaje: e-mail: hgro@seznam.cz, telefon: 602 313 513

web: www.hanagrofova.cz

Nejsem plátce daně z přidané hodnoty. 

(dále jen „Prodávající“)

 1.2. Kupující je spotřebitel nebo podnikatel. Kupujícím se stane, jakmile uzavřete Kupní smlouvu (dále jen „Smlouvu) s Prodávajícím tím, že  zakoupí některý z produktů uvedených na www.hanagrofova.cz nebo s Prodávajícím uzavře Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouvu).(dále jen „Kupující“)

1.3. Pokud je Kupující fyzická osoba a do objednávky uvede IČ, oznamuje tímto, že Smlouvu uzavírá jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek se řídí platnými právními předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, že je Kupující je spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

1.5. Smlouva uzavřená distančním způsobem je smlouva, která je skrze komunikaci na dálku uzavřena, aniž by se Kupující a Prodávající museli pro její uzavření osobně setkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní, nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky, nebos využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradí Kupující sám na své náklady. Učiněním objednávky výslovně Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

2. Objednávka a uzavření Smlouvy

2.1. Na webovém rozhraní www.hanagrofova.cz najde Kupující veškeré produkty a služby Prodávajícího, včetně produktů poskytovaných zdarma, s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením, pro koho jsou určeny, a jaký přínos od nich může očekávat. Jedná se o poskytování služeb terapeutického poradenství, kurzy, on-line kurzy, on-line produkty a produkty. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst.2. NOZ se nepoužije.

2.2. Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, email, při objednávce na firmu údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), a vybere způsob úhrady. Objednávku odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat“. V objednávkovém formuláři je označení produktu, popis a cena.

2.3. O obdržení objednávky bude Kupující informován emailem zaslaným na elektronickou adresu, kterou zadal v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a jedná se o přijetí objednávky, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno jinak.

2.4. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu uvedenou v objednávce je
Smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody nebo v souladu s VOP.

2.5. V pochybnostech může Prodávající kontaktovat Kupujícího za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nebude nijak pracovat.

2.6. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce.

2.7. Smlouva, která se uzavírá v elektronické podobě, je tvořena objednávkou, případně s přijetím objednávky a těmito VOP. Smlouvu je archivována v elektronické podobě a není přístupná.

 

3. Cena produktů a služeb a platba

3.1. U jednotlivých položek produktů a na webovém rozhraní www.hanagrofova.cz je uvedena jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny.

3.2. Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nevzniká povinnost Prodávajícímu za zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího i k úhradě této zjevně chybné ceny, Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li k dohodě mezi stranami výslovně jinak.

3.3. Není-li výslovně ujednáno mezi Prodávajícím a Kupujícím jinak, produkt či služba je dodána až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt ve vlastnictví Prodávajícího.

3.4. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
a) bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet.
Pokyny k platbě v podobě objednávky obdrží Kupující v emailu potvrzujícím zároveň přijetí objednávky (není-li v emailu výslovně uvedeno jinak). Při platbě uveďte příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
b) bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadává Kupující pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti. Tyto údaje společnost s Prodávajícím nesdílí.
c) Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou
být mezi stranami výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých a v eurech.

3.5. V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. V případě semináře musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději 2 pracovní dny před konáním semináře byla připsána na uvedený bankovní účet Prodávajícího. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury nebo objednávky, bude o přijetí platby vystaven a na email uvedený v objednávce zaslán doklad o přijaté platbě (faktura), která zároveň slouží i jako dodací list.

3.6. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

3.7. Produkty ani semináře není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

4. Dodací podmínky produktů

4.1. Pro osobní služby na dálku i osobně se dodáním rozumí provedení služby v čas domluvený mezi Prodávajícím a Kupujícím.

4.2. Pro prodej produktů a digitálních produktů bude produkt dodán formou uvedenou při prodeji do sedmi dnů od obdržení platby, nejedná-li se o kurz nebo setkání, ať již off-line nebo on-line.

4.3. Digitální obsah bude dodán emailem v příloze nebo s aktivním odkazem ke stažení produktu do mobilního zařízení či počítače kupujícího, a bude dodán okamžitě po zaplacení kupní ceny na sdělenou emailovou adresu, zadanou v objednávkovém formuláři.

4.4. Po dodání produktu, Kupující co nejdříve zkontroluje funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktuje Prodávajícího, aby mohl provést nápravu.

4.5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby Kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s přehráváním videa a audio souborů.

4.6. Produkty (včetně digitálního obsahu) jsou zasílány pouze Kupujícímu pro účely Kupujícího, na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn.

4.7. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby Kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat se zasílanými dokumenty, obvykle ve formátu .docx a pdf. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, aby Kupující měl připojení k síti internetu s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího.

5. Ochrana autorských práv a vyloučení odpovědnosti

5.1. Produkty včetně digitálního obsahu produktů jsou zasílány pouze Kupujícímu pro účely pouze Kupujícího, na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn.

5.2. Všechny produkty a obsah, které Prodávající prostřednictvím webové stránky www.hanagrofova.cz prodává, včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví. Veškerý obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami.

5.3. Produkty a poskytované služby slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností Prodávajícího. Jedná se o návody a doporučení, záleží na schopnostech daného Kupujícího, jeho interpretaci, ale i dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhne.

5.4. Produkty a služby, včetně terapeutického poradenství nemohou nahradit lékařskou zdravotní terapii a nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Prodávající neodpovídá za případný neúspěch Kupujícího v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu, službě nebo při terapeutickém poradenství.

5.5. Kupující se zakoupením terapeutického poradenství či jiných produktů Prodávajícího bere na vědomí, že jakékoliv použití informací z těchto jeho produktů, služeb a terapeutického poradenství, úspěchy či nezdary z toho plynoucí, jsou pouze v jeho zodpovědnosti. Je pouze na odpovědnosti Kupujícího jaká rozhodnutí na jejich základě učiní.

5.6. Při využití terapeutického poradenství je Kupující plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Průběh terapeutického poradenství závisí nejen na odbornosti provedení Prodávajícího, ale také na faktorech, které nemůže ovlivnit.

6. Osobní konzultace

6.1. Terapeutické poradenství lze u Prodávající objednat telefonicky, emailem nebo osobně nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce Prodávajícího.

6.2. Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího.

6.3. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají kupujícího. Obsah konzultace je důvěrný.

6.4. Prodávající poskytuje poradenství osobně, nebo on-line prostřednictvím služeb k tomu určených dle dohody s Kupujícím. Osobní konzultace probíhají v provozovně Prodávajícího.

6.5. Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že Kupující zmešká domluvený čas, započítává se do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připraven Prodávající, nahradí promeškaný čas Kupujícímu v délce 1,5 násobku prodlení.

6.6. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně Kupujícího, aniž by Kupující svou neúčast na konzultaci omluvil nebo se omluvil v termínu kratším než 12 hod před konzultací, hradí kupující 100% cenu za konzultaci. Pokud omluva z konzultace ze strany Kupujícího je kratší než 2 dny před konzultací, uhradí 50% z ceny konzultace.

6.7. Odměna je účtována za běžnou hodinovou sazbu, která je uvedena na webových stránkách Prodávajícího.

7. Účast na kurzu

7.1. Na kurz je možné se přihlásit pomocí elektronického formuláře vyplněním všech požadovaných údajů. Kurz je pořádán jako on-line kurz nebo s osobní účastí. Tyto VOP jsou platné na oba typu kurzu.

7.2. Účastníkem kurzu se Kupující stává tehdy, pokud řádně vyplnil přihlášku a včas uhradil kurzovné. Kurzovným se rozumí poplatek účastníka za účast na semináři. Oba úkony jsou Kupujícímu potvrzeny elektronicky, respektive emailem.

7.3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit vyhlášený kurz a to z důvodu nenaplněnosti, nemoci lektora, případně z jiných důvodů. Zároveň si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu, ale v tomto případě musí účastníkům tuto skutečnost oznámit a může to být důvodem k bezplatnému zrušení objednávky ze strany Kupujícího.

7.4. Odeslání objednávky je bráno jako uzavření smlouvy a tudíž je Kupující povinen splnit veškeré náležitosti, jako platba a jako je případná úhrada storno poplatků. V případě zrušení termínu kurzu ze strany Prodávajícího, má účastník nárok na náhradní termín nebo vrácení poplatku za kurz. Odpovídající částku v případě zrušení přihlášky či neuskutečnění kurzu vrátí prodávající na účet na požádání do 14 dnů. Při vrácení částky za přihlášku na zahraniční účet jdou veškeré poplatky s tím spojené směrem ke Kupujícímu.

7.5. Storno poplatky a zrušení účasti:
Kupující je povinen účast na semináři Prodávajícímu zrušit písemnou/elektronickou formou, kdy Kupující musí tuto informaci stejnou cestou potvrdit.
Storno poplatky:
do 6 pracovní dní a více před začátkem kurzu – 0% storno poplatku z kurzovného
od 5 pracovních dní před začátkem kurzu – 50% storno poplatku z kurzovného
méně než 3 pracovní dny před začátkem kurzu – 100% storno poplatku z kurzovného

7.6. V kurzu je obsah a digitální obsah zasílán nebo předáván pouze Kupujícímu pro účely pouze Kupujícího, na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn.

7.7. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby Kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení. Pro online přehrávání v kurzu je nezbytné, aby Kupující měl připojení k síti internetu s dostatečnou rychlostí připojení. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

7.8. Obsah kurzu včetně digitálního obsahu je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Kurz slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností Prodávajícího a jeho podílejících se osob. Jedná se o návody a doporučení, záleží na schopnostech daného Kupujícího, jeho interpretaci, ale i dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhne. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Prodávající neodpovídá za případný neúspěch Kupujícího v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v kurzu.

7.9. Prodávající má právo do kurzu nezařadit Kupujícího bez nároku na vrácení platby, popřípadě Kupujícího z kurzu vyloučit, v případě, že se chová hrubým, dehonestujícím či jinak nevhodným způsobem. Prodávající má právo do kurzu nezařadit Kupujícího bez udání důvodu, popřípadě Kupujícího z kurzu bez udání důvodu vyloučit. V tom případě bude Kupujícímu vrácena poměrná část ceny, kterou uhradil.

7.10. Uhrazením kurzu a svojí účastí na kurzu souhlasí účastník kurzu s užitím pořízených fotografií jeho osoby, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály prodávajícího, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny).

7.11. Rovněž souhlasí s tím, aby prodávající poskytl licenční oprávnění k užití fotografií jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů prodávajícího. Dále souhlasí s tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ má Kupující právo od uzavřené kupní smlouvy (týkající se produktů) bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání produktu. Tato možnost je poskytnuta všem Kupujícím, byť ze zákona vyplývá pouze pro Spotřebitele. Pokud se rozhodne Kupující této možnosti využít, pak v 14 denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na hgro@seznam.cz nebo odesláno poštou na adresu uvedenou v čl. 1.1. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby.

8.2. Odstoupením od kupní smlouvy se Smlouva od počátku ruší a Prodávající je povinen vrátit zaplacenou cenu a Kupující ztrácí oprávnění zaslaný produkt používat a v takovém případě produkt smaže, neboť jeho užívání by bylo v rozporu s autorskými právy dle zákona.

8.3. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Prodávající vrátí peníze, které od Kupujícího přijal jako platbu za produkt. Při odstoupení od Smlouvy se peníze vrátí stejným způsobem, jakým byly uhrazeny (tj. např. bankovním převodem).

8.4. V případě, že by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, Prodávající od Smlouvy odstupuje. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy je doručen mail či dopis na běžnou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že před odstoupením od Smlouvy Prodávající obdržel nějakou platbu, vrátí ji do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.

8.5. Od Smlouvy lze dále odstoupit v případech stanovených zákonem.

9. Záruky, práva z vadného plnění, reklamační řád

9.1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

9.2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

9.3. Podávající odpovídá, že produkt při převzetí nemá vady. Je-li Kupující spotřebitel, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Je-li Kupující spotřebitel, odpovídá prodávající za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Není-li Kupující spotřebitelem, záruka není poskytována a Prodávající a odpovídá pouze za vady, které měl produkt při převzetí. Prodávající též odpovídá, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí služby.

9.4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad má Kupující právo požadovat výměnu produktu za nový nebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu může Kupující požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že Kupující neodstoupí od Smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že by nebylo možné nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že by nápravu nebylo možné sjednat v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy bylo značné obtíže.

9.5. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním.

9.6. Reklamaci Kupující uplatní bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci informuje telefonicky nebo mailem Prodávajícího. Pokud produkt nebyl dodán v dodací lhůtě, nejprve Kupující zkontroluje nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenalezne, uplatní reklamaci dle tohoto odstavce. K reklamaci přiloží Kupující fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně strany nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace bude poskytnuto písemné potvrzení.

10. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

10.1. Má-li Kupující k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Prodávajícího nějakou stížnost, kontaktuje Prodávajícího na adrese uvedené v čl. 1.1. VOP nebo na elektronické adrese:  hgro@seznam.cz

10.2. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušnýživnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se může Kupující obrátit se svými stížnostmi.

 

10.3. Pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

11.2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který se nachází na: https://hanagrofova.cz/ochrana-osobnich-udaju/

11.3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

11.4. Tyto VOP jsou účinné od 6.1.2021

 

Ing. Bc. Hana Grofová

hgro@seznam.cz